راه اندازی نمایشگاه دائمی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان

:به منظور راه اندازی نمایشگاه دائمی شرکت شهرکهای خوزستان به اطلاع می رساند

بنابر اهمیت تأمین نیاز شرکت های تولیدی و همچنین بر اساس مصوبات "شورای راهبری
نهضت ساخت داخل" در نظر است نمایشگاه دائمی در محل نمایشگاه ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

:اهواز 4 ، با اولویت های زیر راه اندازی شود

الف- شناسایی نیاز شرکت هایی که از طریق واردات تأمین می گردد و محصولات وارداتی از پتانسیل داخلی سازی

.برخوردارند

ب- اعلام فراخوان عمومی برای نیاز های احصاء شده و اطلاع به شرکت هایی که توان ساخت و تأمین نیازهای
.اعلامی را داشته باشند

بین واحد صنعتی و شرکت سازنده تجهیزات  B2B ج- هماهنگی برگزاری جلسات

لذا لازم است نسبت به اعلام نیاز مطابق بند 1 حداکثر تا  99/03/18 نمونه محصول به همراه مشخصات فنی را جهت
.استقرار در نمایشگاه دائمی به معاونت صنایع کوچک ارسال نمایید

انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان

راه اندازی نمایشگاه مرکزنمایشگاه

 

نظرات

نظر دهید

لینک های مهم